19520701 - Uppenbar trafikfara.

Uppenbar trafikfara.

Väg- och vattenbygggnadsstyrelsen avstyrker besvär av K.-E. Pettersson, Vall kvarn, Isums, över att länsstyrelsen vägrat honom tillfälligt tillstånd att på sågplats vid Vall Kvarn i Vall socken lägga upp ved vid intill vägdikets yttre kant på mindre avstånd än 12 meter från vägbanans mitt. Veden skulle i hög grad skymma fri sikt och bli till uppenbar fara för trafiksäkerheten.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69