19421117 - Om kriget kommer.

Om kriget kommer.

Denna skrift, på k. mats uppdrag utgiven av civilförsvarsstyrelsen, sprides i dagarna genom postverkets försorg över hela Gotland. Det är av vikt att alla tar del av dess föreskrifter och är beredda att vid ofred handla därefter. Därigenom ökas vår nationella motståndskraft. Det förhållandet att en del anvisningar huvudsakligen avse befolkningen i tätorter betyder inte att den ej har mycket att lära även landsbygdens folk.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69