19421117 - Arbetsreserven inom skogsbruket.

Arbetsreserven inom skogsbruket.

Enligt en sammanställning inom skogsstyrelsen uppgick arbetsreserven inom det enskilda skogsbruket den 1 oktober i år till i runt tal 3,1 miljoner dagsverken. Den tidigare beräknade totala arbetsreserven på omkring 4 miljoner dagsverken, som skogsstyrelsen i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen beräknat erforderlig för det enskilda skogsbruket, uppnådd sedan år 1946. Därefter har verksamheten inriktats på att hålla beredskapsreserven vid en någorlunda konstant nivå. Av den nu föreliggande reserven på omkring 3,1 miljoner dagsverken kan cirka 1,8 miljoner sättas i gång efter kort varsel. Anledningen till nedgången är väsentligen det förhållandet att en del arbeten nu utförts maskinellt eller på annat sätt än som förutsågs vid planläggningen. Hit hör bl. a. dikessprängning. Arbetena utgörs i huvudsak av skogsbilvägar och större dikningsföretag. På Gotlands län kommer 8.000 dagsverken, som alla kan med kort varsel utföras.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69