19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen.

Skogslöparna åter tagna av polisen.

För en vecka sedan förövades ett inbrott i Ekeby, där tjuvar brutit sig in hos skräddaren J. E. Sandahl, hos vilken tillgripits ett kontant belopp av icke mindre än 275 kr., vilka penningar förvarades i ägarens verkstadslokal. Misstankar yppades snart, att stölden skulle förövats av bröderna Viktor och Axel Pettersson från Fole, vilka förut gjort sig kända bl. a. för sitt friluftsliv, den förra då han för ett par årsedan rymde från sin anställning vid artillrikåren, den senare då han föregåede vinter var eftersökt av polisen för en del stölder.
Bröderna togos redan på söndagen i förhör i sitt hem, varvid de visserligen nekade till stölden, men också lämnade en del mindre tillförlitliga uppgifter. Landsfiskal Holmqvist ansåg sig emellertid icke då kunna skrida till ett anhållande. Sedermera konstaterades, att de av de misstänkta lämnade uppgifterna voro bevisligen oriktiga, varför de skulle underkastas nya förhör. Då kriminalkonstapel Strage på måndagen åter infann sig i deras hem, hade de emellertid försvunnit och medtagit bössa. Först i dag på morgonen har det lyckats honom att anhålla de eftersökte, då de infunno sig i hemmet för att erhålla förplägnad. Då de överraskades, sökte de åter fly, och kriminalkonstapeln måste med revolverhot få dem att stanna. De erkände också snart stölden, men det visade sig nu att de i veckan besökt Slite, där de förstört de stulna pengarna genom att köpa ekiperingsartiklar. De anhöllos och infördes till staden.
Den ene av bröderna misstänkes även för en stöld, begången i Dalhem för en tid sedan, men utredning har i denna del ännu icke hunnit verkställas.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289