19281114 - Kungörelse.

Kungörelse.

Allmän uppbörd av lårets kronoutskylder verkställer för landet genom postverkets försorg under tiden från och med den 25 november till och med den 5 december.
Debetsedlar med tillhörande skattepostanvisningar tillställas de skattskyldiga med allmänna posten.
Skulle debetsedel ej före uppbördsterminens början hava kommit
atteky1dig tillhanda, säger han efter därom hos Kungl. Maj:ts befallningshavande senast fyra dagar före uppbördsterminens utgång gjord anmälan att under i anmälningen uppgiven adress få sig tillsänd ny skattepostånvisning och debetsedel.
De skattskyldiga uppmanas att icke uppskjuta utskyldernas erLälggande till sista dagarna alv uppbördsterm.inen.
Efter uppbördsterminens slut emottager postverket icke vidare skattepostanvisning å kronoutskylder.
Skattskyldig, vilken underlåtit att inbetala sina utskylder i föreskriven tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter tre öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma ej överstiger tjugofem kronor, dock ej mindre än tjugofem öre, och efter sex öre å varje full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger tjugofem kronor.
De skattskyldiga hänvisas i övrigt till å skattepostanvisningen oØ debetsedeln lämnade anvisningar.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 november 1928
Nr 268