19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar.

Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar.

Domkapitlet har sv medel, som k. m:t för ändamålet ställt till förfogande, beviljat tillfäliga reseanslag, avsedda att gälda kostnader för tjänsteresor utöver ordinarie reseersäitttning, för ecklesiastikåret 1927-28 åt kyrkoherdarna K. A. Widegren i Västkinde med 766 kr., G. Reuser i Dalhem med 300 kr. och C. J. Björkander i Östergarn med kr. 955:20.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 november 1928
Nr 268