19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland,

Militärbefälhavaren på Gotland,

Visborgs slätt, infordrar härmed till den 23 dennes skriftliga förseglade anbud å under år 1929 uppkommet c:a 10,000 kg. vetekil för förplägnadsmagasinet i Tingstäde samt matavfall vid A. 7, I. 18 och Bevakningsstyrkan i Tingstäde.

Till kännedom meddelas: (rörande vetekli)
att anbud må avgivas ij hela partiet eller delar därav, dock minst 1,000 kg.,
att anbud förses med påskrift »vetekli»,
att Militärbefälhavaren förbehåller sig rätt att verkställa den reducering av i anbudet angivet parti som med hänsyn till de olika anbuden kan bliva erforderlig,
att likvid erlägges vid varans avhämtande,
att närmare upplysningar lämnas av magasinsförvaltaren i Tingstäde.

Rörande matavfall
att anbuden skola avgivas sälrskilt för varje truppförband, att anbud skall avgivas å:
bröd »»»»» per kg.
ben »»»»» per kg.
svinföda »»»»» per liter samt
övrigt avfall »»»»» per kg.

att erforderliga kärl tillhandahållas av truppförbanden,
att Militärbefälhavaren förbehåller sig rätt att antaga del av anbud å ifrågavarande artiklar såvida icke förbehåll gjorts att anbudet gäller odelat,
att anbud förses med påskrift »matavfall» A. 7, I. 18 eller Bevakningsstyrkan,
att respektive köksföreståndare meddelar tider för avhämtning, att likvid erlägges månadsvis före den 15 i varje månad, att närmare upplysningar lämnas av resp. köksföreståndare,
att anbudsgivare älr bunden av sitt anbud till och med 30 dennes,
För försäljringen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i S. F. S. n:r 10/1920.
Visborgs slätt i november 1928.
Militärbefälhavaren.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272