19281120 - Rättegångs- och polissaker.

Rättegångs- och polissaker.
Visby rådhusrätt.

Utslag i går:
Rätten meddelar yttrande
i målet rörande fylleri under bilkörning nästa måndag och rörande överfallet utanför Söderport den 3 dec.

Bötesbeloppen
blevo för fortkörning med bil 30 kr., för förargetseväckande beteende 20 kr för sex cykelåkare, som ej haft tänd lykta, vardera 5 kr. och för fyra fyllerister vardera 10 kr.

Södra häradsrätten.
(Hösttingets fjärde sammanträde. Ordf. förste notarie G. Kjällman.)

En separatorhistoria.
Eng lantbrukare i Träkumla hade vid nyåret inköpt en separator av ett par kriangresande agenter, som medfört lager på lastbil. Då köparen efter ett par veckor skulle börja använda separatorn, hade den emellertid, enligt köparens uppgift, visat sig oduglig. Han hade underättat agenten om saken, varvid denne lovat att ordna upp saken. Men därav blev ingenting. Då separatorbolaget krävde köparen på likvid, vände denne sig till agenten och agenten vände sig till landsfiskalen och förklarade sig återigen skola ordna saken. Men därvid stannade det också. Då stämningen nu kom, hade agenten gett svaranden ett intyg på, att han borde vara berättigad att få återlämna separatorn. Men nu lär agenten vara skild från sin agentur. Åklagaren skulle nu till nästa gång söka skaffa utredning av sammanhanget. Uppskov till 14 jan.

En tvistig motfordran.
Landsfiskal Jakobson höll förra vintern auktion för försäljning av inventarier från ett konkursbo i Eksta, för vilket han själv var medförvaltare. Kyrkoherde Muckenhirn gjorde där inrop för 144 kr. Då han skulle likvidera, betalade han kontant något 10-tal kr. samt presterade för återstoden en motfordran för det han under några månader härbergerat konkursmassans tillhörigheter. Han hade nämligen tillsammans med annan person köpt konkursboets fastighet på exekutiv auktion. Till rättens ombudsman, lansfogde Broms, hade han ingivit krav på fyra med t. v. I kr. pr dag, samt om lågenheten icke utrymdes före viss dag, efter denna en hyra av 3 kr. pr dag. Han ansåg sig nu berättigad att tillgodoräkna sig denna motfordran.
Käranden framhöll, att han hållit auktionen som enskild auktionist och icke som förvaltare och att han redovisat hela auktionsbeloppet till konkursmassan, varför svarandens uteblivna likvid drabbade honom personligen. Svaranden hade aldrig hos konkursförvaltarna bevakat sin fordran, och vill han göra detta, bör detta ej sammankopplas med detta mål, ansåg käranden. För övrigt vore hyran av 3 kr. pr dag oskälig , då svaranden själv i förväg haft lösöreköp på största delen av inventarierna och endast en mindre del tillhört konkursförvaltningen.
Svarandens ombud begärde uppskov till 14 jan.

Ett valborgsmässofirande
har givit anledning till åtal mot Göste Karlsson och Gunnar Johansson från Klintebys, vilka på vägen från Visby i närheten av Skogs station under utövande av våld lagt beslag på en väska med sprit från en annan vägfarande samt därefter ställt till bråk vid dansbanan i Sanda. Karlsson har redan fått sin dom, medan Johansson först nu inställts för rätten genom hämtning från Borås, där han tagit värvning vid regementet.
Svaranden gjorde de mest förtvivlade försök att slingra sig ifrån saken. Han hade visserligen gett sig iväg med väskan, men han skulle gjort detta på uppmaning från ett närvarande vittne, vilket han alltså trott vara dess rätta innehavare. Åklagaren framhöll och svaranden medgav att han vore rädd för Karlsson och icke ville säga något för denne ofördelaktigt. Ehuru det nu framhölls, att Karlsson erkänt och redan fått. sin dom, framhärdade svaranden Johansson med att han ingenting kunde minnas. Han kunde ej minnas, att Karlsson och väskans rätta ägare varit i slagsmål om väskan, då han passat på att rädda den samma, icke heller att han gått omkring och bjudit av spriten vid dansbanan eller att han varit med i något slagsmål. Sedan han omedelbart använt 1 ½ liter konjak, skulle han ha gömt 3 liter brännvin i skogen. Då han slutligen förmåtts att taga fram de sistnämda litrana, hade dessa icke burit spår av att ha legat ute i skogen. Åklagaren trodde, att någon hjälpsam person hjälpt svar. att ersätta de förut utlupna litrarna. Svaranden vidhöll emellertid vad han förut sagt, framförallt att han mindes så litet. Åtalet är emellertid klart styrkt genom vittnen och åklagaren överlämnade målet. Utslag vid sluttinget.

Fört bil berusat tillstånd
skulle K. G. Engström från Sanda ha gjort, enligt ett åtal, som han fått på halsen. svaranden nekade naturligtvis. Två vittnen ha förut hörts och de ha förklarat, att de märkt att svaranden fått sprit, varemot de icke kunde påstå, att han var överlastad. Denna gång hördes fyra vittnen, vilka kommo med liknande framställning. svar. hade varit glad och upprymd, t. o. m. vid flera tillfällen. Ett av vittnena hade till ett annat vittne sagt, att svaranden varit full och kört så vårdslöst, att det varit den värsta färd vittnet varit med om. Inför rättan ville vittnet dock icke stå för vad han skulle sagt. Ett annat av vittnena hade i förskräckelsens velat gripa tag i ratten i den vådliga färden. De båda vittnen, som varit med i bilen, ansåg att svar. kört fort, men ville däremot icke påstå, att han kört för fort. Det framgick, att svar. under dagen varit i staden och hämtat sprit för andra personer och på kvällen hade han i vittnenas sällskap intagit en kaffehalva. Åklagaren överlämnade målet i befintligt skick och utslag meddelas vid sluttinget.

För oförsiktig bilkörning
står fru Berta Persson, Kappelshamn, tilltalad. Enligt stämningen skulle förseelsen ha skett den 11 aug., men det utröntes, att det i stället skulle vara 4 aug. Svar. hade kört s. k. Levidegata mellan Eskelhem och Mästerby samt först en gång kört i diket i en kurva i närheten av Enkelhems kyrka, varvid hon dock med tillstädeskomna fruntimmers hjälp åter fick bilen upp på vägen. Men i en ny kurva i Mästerby gick bilen tvärs över ett 2 m. brett dike, varvid den körde loss en stor gråsten, därefter upp för dikesvallen på andra sidan, som var högre än vägkanten, och slutligen genom ett buskage, varefter den välte på åkern. I vägkanten hade synts ett djupt spår efter ett bromsande hjul. Vid färden hade medföljt svar:s tre minderåriga barn, av vilka två fått skrubbsår och bulnader.

Svar inställde sig personligen och gjorde sitt bästa att bagatellisera saken. Hon hade druckit en grogg före avfärden från staden samt fått »läskedrycken» i Eskelhem. Daligt vittnesintyg bestodo de sistnämda av pommac med iblandat brännvin. Farten måste enligt ett åsyna vittnes uttalande ha varit bortåt 75 km., medan svar. uppgav att farten varit högst 25 km. Svar. förklarade olyckan med, att hon varit obekant med väggen samt att bromsarna icke fungerat ordentligt, för vilket sistnämda åklagaren passade på att även yrka ansvar. svar. förnekade vidare uppgiften, att hon skulle uppträtt bryskt mot de personer, som velat hjälpa henna tillrätta, samt likaledes att hon skulle sagt, att hon även kört mot en vägvisare. Åklagaren framhöll, att svaranden under alla förhållanden kört med starkare hastighet i kurvorna än försiktigheten krävt. Målet överlämnades och utslag meddelas vid sluttinget.
— Även den förut omtalade olyckan i Tofta, då en cyklande kvinna blivit påkörd av en Fordbil, som därefter försvunnit, medan den överkörda måst tillvaratagas och blivit sängliggande under lång tid, hade nu fått sitt efterspel inför häradsrätten. Den eftersökte föraren av olycksbilen har nämligen upptäckts och befunnits vara Gotthard Fogelgren från Sproge, vilken nu stod tilltalad för vållande av olyckan genom vårdslös framfart.
Svaranden medgav, att han förtärt sprit i staden, men däremot hade han icke varit berusad. Han medgav också att han kört med stor hastighet. Han hade ej sett kvinnan förrän på nära håll, då han passerat henne i en kurva, och ej heller förstått, att han kolliderat med hennes cykel. Han ville dock icke förneka, att han varit vållande till olyckan och hade därför också redan ersatt den skadade med 500 kr. Åklagaren överlämnade målet och rätten meddelar utslag på sluttinget.

I förskingringsmålet
mot agenten A. Th. Engström hördes ett par vittnen vilka belyste den av oss förut omtalade vagnsaffären från Eksta. Utslag meddelas vid sluttinget.

Två tilltagsna gynnare.
Två förhoppningsfulla ynglingar Rolf Berg, Bogs, och Jan Johansson, Tjengvide i Stånga, stodo tilltalade för en del buspojkstreck, som de en kväll ställt till hos hemmansägaren J. Pettersson, Bogs. De voro båda instämda för rätten, men blott den sistnämda hade kommit tillstädes. Han var endast 15 år och åtföljdes av målsman.
Av den verkställda utredningen framgick, att de båda svarandena begivit till Bogs för att träffa drängen i gården, vilken emellertid icke öppnat. De hade då hjälpts åt att binda till drängkammarens dörr utifrån och att hissa upp ea sko i flaggstången, varefter de berett sig tillträde till ett uthus, där de dragit ned en lina med bönor, upphängda för mognad, samt kastat omkring en del baljor. Johansson hade därefter förorenat i en skopa på mjölkbänken. Slutligen hade de gått fram till manbyggnaden, där de dragit i ett fönster så mycket, att en springa uppstått, genom vilken de stuckit in en käpp och störtat en innanför stående blomkruka i golvet. I rummet innanför bodde, vilket J. sade sig icke då ha vetat, en gammal sjuk kvinna, som blivit mycket rädd. Efter denna sista bravad hade de båda förövarna sprungit sin väg.
Johansson erkände sin delaktighet, men för Bergs hörande uppsköts målet till 14 jan. då båda svarandena åter skola vara tillstädes.

För sen vapendeklaration.
En 70-årig kvinna var instämd för innehav av två gevär, vilka icke uppgivits vid deklarationen. Det framgick, att gevären tillhörde en svarvs svärson, som vistades utrikes, och svaranden sade sig icke haft reda på någon vapendeklaration. Då hon sedan genom annan person upplysts om saken, hade hon ingivit anmälan till landsfiskalen, vilken vidarebefordrat densamma till länsstyrelsen. Denna hade dock e kunnat mottaga densamma, enär vapendeklarationen vore avslutad, samt hänvisade landsfiskalen till väckande av åtal. Svaranden anhöll om frikännande eller eljest mild dom.

En obotfärdig marknadshandlare.
Oliviero Olani i Visby är instämd för olaga handel å torgdagen i Klinte. Han påstår emellertid, att affären skötts för äldste sonens räkning och denne har handelsrättighet. Två vittagen förklarade sig endast ha sett svar. personligen på platsen. Svar:s ombud uppgav dock, att två yngre söner varit närvarande och tänstgjort som ombud för den äldre brodern. Åklagaren framhöll att den äldre och den yngre Olani under de senaste åren drivit affärer var för sig. Utslag vid sluttinget.

Olaga yrkesmässig trafik?
För förande av bil i yrkesmässig trafik utan att äga trafikkort och utan att bilen varit godkänd för sådan trafik var Wilhelm Blomberg i Mästerby. instämd. Åklagaren uppgav, att svaranden i stor utsträckning tillhandahällit skjutsar och fann det otroligt, att detta skulle skett utan ersättning. Svaranden, som var omyndig, inställde sig genom fadern, som uppgav, att ansökan om trafiktillstånd fått anstå i avvaktan på att svaranden skulle nå föreskriven ålder. Ersättning hade ej tagits för skjutsar. Fyra foror tegel från Mulde i Fröel hade en granne likviderat med att bestå 30 liter bensin till bilskjutsarna. Uppskov.Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 november 1928
Nr 273