19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 11 december 1928 kl. 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbiudas en från hustrun Emilia Eriksson utmätt lägenhet om 4,9055 hektar (Reg. n:r 19), avsöndrad från ½ mantal Tjelder i Boge socken.
Lägenheten, som är belägen omkring 300 meter väster om allmänna vägen Boge—Gothem, omkring 6 km. från Boge kyrka samt omkring 1 nymil från Slite hamnplats, utgöres av omkring ½ tunnland bostadstomt, ½ tunnland äng och återstoden åker, varav omkring 4 tunnland ligga i vall.
Följande byggnader finnas uppförda å lägenheten:
1) Boningshus av trä under spåntak, inrett till två rum och kök samt vind
2) ladugårdshus av trä under spåntak, inrett till stall, lada och vedbod; samt
3) hemlighus av trä under spåntak.
Lägenheten har saluvärderats ,till tretusenfemhundra kronor.
Den som har fordran, för vilken lägenheten häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 31 oktober 1928.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274