19281121 - Från landsbygden. Källunge.

Från landsbygden. Källunge.

KÄLLUNGE, 16 nov.
En synnerligt god skördefest med försäljning av såväl skänkta gåvor som alster från socknens syförening, hölls härstädes i församlingssalen senaste onsdag. Höktiden inleddes av kyrkoherde Klint med ett kort värdarikt föredrag. Läraran hr Bohlin riktade några hjärtliga hälsningsord till den talrikt församlade menigheten samt erinrade om syftet med anordnandet av försäljningsfesten. Vid klubbaln tjänade lantbr. H. Pettersson och vid ruktionsprotakollet hr A. Bohlin. Försäljningen som i syn helhet gick raskt och livligt undan, inbringade jämte en frivillig kollekt närmare 400 kronor.
Utom de rikliga gåvorna som överlämnades av tacksamma deltagare utgjorde det kontanta kollektoffret 312 kronor, vilket vittnar om våra sockenbors offervilja och vakna offersinne.
Det hela avslöts mod bön och psalmsång. Av den rika inkomsten komma flera grenar av den kristliga missionsverksamheten att understödjas.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274