19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten.

Automobilskattemedel till vägarbeten.

Länsstyrelsen tillstyrker hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av vägstyrelsen i Gotlands norra härad gjord framställning att bidrag ur automobilskattefond lämnas med 2/3 av de beräknade kostnaderna till vissa vägarbeten. Dessa äro ombyggnad av en bro över Vägomeån i Lärbro å landsvägen Othem—Hellvi, grundförbättring å landsvägen Visby-Etelhem mellan avtagsvägen till Sjonhem och avtagsvägen till Halla samt grundförbättring och breddning av bygdevägen Martebo kyrka—Martebo järnvägsstation. Bidraget av automobilskattemedel skulle efter ovannämda beräkningsgrund bli sammanlagt 39,446 kr. 67 öre. Därest bidrag till samtliga företag icke kan på en gång lämnas, böra desamma komma i åtnjutande av sådant i ovan nämd ordning.Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 november 1928
Nr 275