19281123 - Kungörelse.

Kungörelse.

Nytt sammanträde rörande syneförrättning för torrläggning av s. k. Mästermyr, belägen inom. Gothem, Vallstena och Boge socknar av Gotlands norra härad och län kommer att hållas i Gothem sockens kommunalrum lördagen den 15 instuudanlde december klockan 2 e. m., då vederbörande sakägare hava att tillstäv deskomma.
Av förrätningen torde beröras samtliga, inom och kring Mästermyr belägna marker tillhörande hemmannen Västerbjers, Svalings, Fjärdinge, Kopungs, Hintzer, Kyrkebinge, Magnuse och Tommungs i Gothem socken, Alvena och Norrgårda i Vallstena socken samt Tjelder i Boge socken.
Vänersborg den 20 november 1928.
Å tjänstens vägsnar:
Claes-Henric Wallér.
Statens lantbruksingenjör.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276