19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna

De kyrkliga ungdomsdagarna

fortsatte på lördagseftermiddagen i domkyrkan, där åter en talrik menighet samlade sig. Först höll kyrkoherden Adrian Kronqvist i Burs föredrag över ämnet »Vår psalmbok», varvid han redogjorde för den andliga sångens och psalmens historia och för den svenska psalmbokens utveckling, varefter han framhöll de stora andliga värden, som vår svenska psalmbok innehåller.
Detta föredrag följdes av en stunds psalmsång, varvid menigheten sjöng den ena psalmsen efter den andra. Därefter fölide så vespergudstjänst. Därvid förrättades altartjänsten av kyrkoherdarna Söderberg i Othem och Oscar Nygren i Barlingbo. Pastor Thi. Åberg predikade över Matt: 28: 18-20 och utvecklade därvid ungdomens ställning till missionsbudet. Vidare medverkade dir. L. Siedbergs körskola med sång, och fru Valborg Beer sjöng »Denna är min käre som».
Efter vespergudstjänstens slut samlades ungdomsdagarnas deltagare till gemensam tesupé i Arbetareföreningens lokal. Genom goda arrangemang hade man lyckats att i denna lokal inrymma icke mindre än c:a 450 personer vid sittande bord. Deltagarna hälsades här av pastor Nils Öberg, varefter under samkvämets gång biskop Rundgren höll ett livligt uppskattat anförande och kyrkoh. Kronqvist framförde landsbygdsungdomens tack för det välvilliga mottagandet i staden. Sedan åtskilliga psalmer och sånger stungits, förrättades en kort avslutning av kyrkoherde Söderberg.
I går samlades många av de deltagande till morgonbön i domkyrkan nedan kl. 8 f. m. Sång utfördes därefter vid biskopsgården och grupper av unga deltogo i andaktsstunderna, å sjukhemmet och Fristad. Kl. 11 samlades alla till högmässa i domkyrkan, där biskop Rundgren predikade över domsöndagens högmässotext i Matt. 25: 31-46, han satt som ämne »När frukten morgnar». I slutet av sin predikan ägnade biskopen också några varmhjärtade minnesord åt minnet av avlidne prof. Adolf Kolmodin. Altartjänst utfördes före predikan av kyrkoh. G. Sjöberg i Klinte och H. Carlson i Sanda och efter predikan av d:r J. A. Kjellander och pastor N. Öberg.
Efter högmässans slut samlades deltagarne till kyrkkaffe i Arbetareföreningens lokal och kl. 5 fortsatte förhandlingarna i domkyrkan, där kyrkoherde B. Edvander höll föredrag över ämnet »Striden om de ungas själar». Kl. 7 avslötos därefter ungdomsdagarna med gemensam nattvardsgång, i vilken nära 300 personer deltogo. Skriftetalet hölls av pastor Öberg, och fyra präster tjänstgjorde för altaret.
Därmed voro de givande och uppbyggliga ungdomsdagarna slut.Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278