19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg.

Lärarnes tjänstgöringsbetyg.

En principtvist rörande skolråds befogenhet och skyldighet att utfärda tjänstgöringsbetyg för lärare har av folkskolärare Bror Ericson i Källunge, vilken hemstäls, att domikapitlet måtte ålägga kyrkoherde Henning Björkgvist i Hablingbo att utfärda tjänstgöringsbetyg för hela den tid, som Ericson varit anställd i Silte eller frånhöstterminen 1918 till 1 jan. 1924. Tjänstgöringsbetyg har förut utfärdats för Ericson den 13 juni 1923. Frågan torde få ses mot bakgrunden av det under senge tiden aktuella kravet, att lärare, som söker ny tjänst, skall framlägga tjänstgöringsbetyg för hela den tid, som han tjänstgjort som lärare.
Kyrkoherde Bijörkgvist har å sin sida inkommit med förklaring i saken, varvid han anser sig sakna befogenhet att nu utfärda sådant betyg. Slkolrådets ordförande kan icke ensam utfärda tjän3tgöringsbetyg, utan tillkommer detta skolrådet. Nu fungerar emellertid i Silte icke längre samma skolråd, som tjänstgorde där under Ericsons tid. För övrigt anser kyrkoherden det kunna leda till absurda förhållanden, om deticke skall finnas någon begränsning för den tid efter tjänstgöringens upphörande, då betyg skall utfärdas. Då kan ju en lärare fordra tjänstgöringsbetyg av ett skolråd, somicke alls kände lärarens undervisning. Kyrkoherden hade också hänvisat Ericson att först skaffa utredning om, att kyrkoherden verkligen hade rätt att utfärda betyg på det sätt, som Ericson begärt. Däremot förklarar Ericson i sin skrift sig anse, att det måste vara kyrkoherdens egen sak att skaffa sig den lagtolkning, som han i ett dylikt fall kan anse sig behöva.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 November 1928
N:r 259