19281105 - Loaningar hade bort företagas.

Loaningar hade bort företagas.

Kommerskollegii sjötekniska biträde kapten M. Frankman, har nu verkställt utredning i anledning av, att skonerten Anny av Brantevik på resa från Storugns till Obbola med last av kalksten den 11 september i år grundstött vid östra sidan av Norrskären i Vasa skärgård. Fartyget sprang genast läck och vattenfylldes. Då det högg hårt mot grunden och delar av fartygsbottnen flöto upp långs sidan gick besättningen i skeppsbåtarna och uppnådde Korsö vid inloppet till Vasa. Fartyget blev vrak. Kapten Frankman framhåller beträffande orsaken till olyckan, att lodningar borde ha företagits, då tjocka uppstod. Av handlingarna framgår ej om viss distans var utseglad eller om loggen hade använts under seglingen, varför det ej kan bedömes, om befälhavaren på grund av den seglade distansen hade anledning antaga, att fartyget kunde befinna sig i farlig närhet av grunden. Om upplysningar angående dessa förhållanden kunna erhållas i den anskilda dagboken, torde nytt sjöförhör ej vara erforderligt. Kapten Frankman hemställer därför att kommerskollegium från befälhavaren måtte infordra denna dagbok. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260