19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets

Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets

kongress i Stockholm lämnade landshävding Rodhe en del upplysningar om den kontrollerade familjevård av sinnassjuka, som försökts på Gotland, där man särskilt i Stenkyrka socken utackorderat ett stort antal patienter. Erfarenheterna av denna vårdfarm hade varit enbart gynnsamma, och landshövdingen ifrågasatte, om hospitalsbyggandet icke skulle kunna inskränkas till förmån för dessa fria vårdformer. Medicinalrådet Stenbeck hyste stora förhoppningar om familjevården, men trodde icke, att den kunde i någon större utsträckning ersätta den slutna vården.
Dr J. Lundahl, Visby,  betonade vikten av profylaktisk verksamhet bland psykiskt sjuka barn. Hospitalen borde förses med upptagningsanstalter för detta ändamål, och försök i denna riktning hade gjorts i Visby.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261