19281210 - Spritstriden å Kneippbyn.

Spritstriden å Kneippbyn.

Länsstyrelsen avstyrker hos k. m:t bifall till K. F. Molanders besvär över länsstyrelsens resolution av den 26 juli, enligt vilken lämnades tillstånd för Systembolaget i Visby att under viss tid åren 1929 och 1930 idka utskänkning av spritdrycker och vin å Kneippbyns restaurant i Västerhejde.
Länsstyrelsen anför ifråga om den av klaganden åberopade omständigheten, att Kneippbyn skulle ligga intill militär förläggningsområde, att avståndet från badorten Kneippbyn till Gotlands infanterikårs inhägnade kasernområde — vilket ligger inom Visby stads område — är 2 km. Det är väl sant, att det område, varöver infanterikåren för övningar förfogar, i söder gränsar omedelbart intill badortens område, men under övningar står manskapet under befälets uppsikt. Det område, å vilket manskap äger vistas å fritid, ligger icke i omedelbar närhet av Kneippbyn.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 december 1928
N:r 290