19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan

Skolrådet glömde flytta lärarinnan
till högre lönegrad.

Visby domkapitel har med tillstyrkan till k. m:t överlämnat av Levede församlings skolråd gjord ansökan om ålderstillägg och dyrtidstillägg åt en småskollärarinna.
Skolrådet meddelar, att genom förbiseende av den numera ändrade lydelsen av k. kungörelsen om avlöning åt lärare vid folk- och småskolor och statsbidrag till sådan avlöning har skolrådet underlitit att uppflytta ordinarie småskollärarinnan, fröken Elisabet Asp, i andra lönegraden, ehuru hon var därtill berättigad redan den 1 januari, 1927. För henna söktes och erhölls statsbidrag för år i första lönegraden. Då skolan ämnar med retroaktiv verkan från den 1 januari 1927 uppflytta henne i andra lönegraden, hemställer skolrådet om medgivande, att ålderstillägget å tjänsten för år 1927, 150 kr., samt skillnaden mellan första och andra lönegraderinss dyrtidstillägg samma år, 52 kr., eller sammanlagt 202 kr. må utanordnas till skoldistriktet, oaktat ansökan därom ej ingivits i laga tid. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 december 1928
N:r 290