19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn.

Hamnavgifterna vid Rute hamn.

Kommerskollegium föreslår k. m:t förklara att under tiden 1929-1932 den för Kylleys hamn gällande hamnordningen ej skall gälla för vare sig de fartyg, som för A.-B. Vallovikens cementfabriks räkning j3tn1öpa Rute hamn och begagna sig av bolaget tillhöriga anstalter vid hamnen, eller för de varor, som för bolagets räkning lastas eller lossas. Därjämte föreslås k. m:t medgiva, att bolaget må av fartyg, som anlöpa Rute hamn t. v. under samma tid få upphöra hamnavgifter i enlighet med den år 1922 fastställda taxan. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291