19281212 - Nya akter i Alskogsaffären.

Nya akter i Alskogsaffären.
Sockenbor som äro missbelåtna med de officiella förklaringarna.

Inför domkapitlet föreligga i dag två nya aktstycken i den utredning, arom domkapitlet anställt rörande den riksbekanta och mycket omskrivna skolstriden i Alskog.
Den första handlingen undertecknad av sex hemmansägare i Alskog, nämligen Jakob Jakobsson, Snovalds, L. Jakobsson, Liffride, Rudolf Larsson, Aningåkra, Gunnar Jakobsson, Bofride, Ax. Johansson, Botha, och G. Karlsson, Rommunds, vilka anhålla, att domkapitlet måtte tillåta dem ått inkomma med upplysningar rörande kyrkoherde Delumiéres sätt att utföra sina tjänsteåligganden. Upplysningarna avse att utvisa, att Delumiére begått åtskilliga fel i sin tjänsteutövning, i det han därvid främjat enskilds intresse på det allmännas bekostnad.
Till en början rikta sig undertecknarn mot den upplysning, folkskolinspektören lämnat domkapitlet, att även vid höstterminens början 1923, då fröken Myrén ånyo förordnades på ett läsår, uppgavs, att behörig sökande ej stod till buds. Denna uppgift, som lämnats inspektören av Delumiére, är felaktig, ty då förelåg ansökan från exam. lärarinnan Elsa Nilsson i Rone numera i Vall. Emellertid tillät Delumiére, att den enskilde person, vars intressen han gynnat, nämligen folkskolläraren Hj. Myrén, utan att visa fullmakt eller styrka sig därtill vara behörig hos Delumiére avhämtade fröken Nilssons ansökningshandlingar för att makulera dessa.
Vidare hänvisas i skriften, dels till folkskolinspektörens uppgift, att hösten 1924 ett stort antal ansökningar inkommit samt till ett förut till domkapitlet ingivet intyg, att Myrén skulle vid samma tid förklarat, att c:a 60 sökande återtagit sina ansökningar. Detta Myréns jättearbete, om det nu verkligen burit den frukt han påstått, kan omöjligen hava utförts utan skolrådsordförandens stöd.
Sedan kommer en synnerligen märklig upplysning, nämligen att undertecknarne erfarit, att kyrkoherden G. A. Kronqvist i Burs, som år 1925 under en veckas tid tjänstgjorde som vice pastor i pastoratet, skulle kunna intyga, att i juli månad 1925 förelågo 62 ansökningar till ????????? ?ande tjänst, samt att Kronqvist, som av Delumiére anmodades genomgå ansökningarna, konstaterade, att 15 av dem voro ingivna från icke behöriga sökande och att alltså 47 behöriga ansökningar förelågo. Man måste säga sig, heter det i skrivelsen, att något är på tok, då 47 ansökningar från behöriga sökande föreligga 1 juli månad och skolrådet ändå tillsätter en obehörig för höstterminen 1925 samt i nov. 1925 beslutar att ingå till skolöverstyrelsen med anhållan, att den obehöriga måtte tillåtas fortfarande innehava tjänsten!
I skrivelsen upptages även till bemötande, vad tolkskolinspektören anfört rörande svårigheten, att i församlingen skaffa bosad till annan lärarinna än fröken Myrén. Detta är en fri och oriktig konstruktion av den, som bibragt inspektören denna uppfattning. För det försda har ingen svårighet yppats att skaffa lärarinnan bostad i själva skolhuset, där fröken Björkman bereddes bostad, och for det andra har inresset för skolhusbygge varit starkt i församlingen, men städse, då frågan uppkommit på kvrkostämma, har den motarbetats av folkskoll. Myrén. Något protokollfört beslut i denna fråga föreliger emellertid icke.
Slutligen bifogas intyg av hemmansägaren W. Nilsson, vilken, under edlig förpliktelse uppger, att hr Myrén under något av åren 1922-25 till honom vid privat samtal yttrat: »för övrigt är skolan inrättad förr att Eva skulle få platsen».Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292