19280813 - Nya besvär från Alskog.

Nya besvär från Alskog.

Det omtalade lärarinnevalet i Alskog har nu överklagats även av fröken Hedvig Björkman, vilken yrkar, att skolrådets förslag upphävas och att klaganden erhåller plats å detsamma i stället för fröken Eva Myrén, vilken nu erhållit försat förslagsrummet, samt att därvid även valet undenröjes.
Klaganden ingår på en synnerligen detaljerad jämförelse mellan fröken Myréns och sina egna betyg, varvid hon rinser styrkt, att hon i intet avseende är anderlägsen fröken Myrén, men att hon i åtminstone två avseenden, nämligen ifråga
om kunskaper och färdigheter samt ifråga om »under föregående tjänstgöring förvärvad erfarenhet» är medsökanden ifråga överlägsen. Strängt taget skulle fröken Myrén icke ens vara behörig sökande, framhåller klaganden, alldenstund hon icke ingivit betyg över all sin föregående läraretjänstgöring. Att fröken Myrén vistats vid seminariums sin terminer — tre terminer vid Detthowska skolan 1918-19 samt fyra terminer vid Västerås seminarium 1926-28 — innebär icke, att de kurser hon inhämtat äro mera omfattande, då båda seminarierna äro tvååriga med sammanfallande lärokurser, endast att medsökanden måst använda sju terminer att inhämta den lärokurs, som är beräknad att inhämtas på fyra terminer.
Med anledning därav, att skolrådet i Alskog nedsatt det betyg i undervisningsakicklighet, som klaganden förut under hela sin tjänstgöring tilldelats, framhåller klaganden, att ej alla i Alskog värdesätta hennes skicklighet lika lågt som skolrådet. Hon inger nämligen avskrift av en till stolrådet i Alskog ingiven skrivelse, i vilken föräldrarna till alla de barn — så när som ett — som undervisats av henne i småskolan därstädes protestera mot skolrådets
tygssättning och anhålla, att skolrådet vid förnyad handläggning av ärendet måtte tilldela henne betyget Berömlig.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188