19280816 - Den donerade lägenheten får säljas?

Den donerade lägenheten får säljas?

J. K. förklarar sig i yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot bifall till Öja församlings ensökan om tillstånd att för ett pris ej understigande 1,000 kr. försälja den församlingen ganom testamente tillfallna lädgenheten Gissleåker nr 1 i socknen. Föreskrift bör emellertid utfärdas, att köpeskillingen Skall  tilläggas Jakobssonska fonden.Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191