19280818 - Från landsbygden. Garda.

Från landsbygden.

Garda, 16 ang.
Garda skyttegilles sommarfest i söndags gynnades av ett härligt väder och tillströmningen av besökande var stor. Festen som hölls i den natursköna ängen vid S kebols, hade utom de vanliga basarattraktionerna, även varpkastning och tävlingsskjutning på
programmet. Till insatsskjutningen, som tog sin början kl. 9 f. m., hade inbjudits Etelhems och Alskogs skyttegillen, att jämte Garda dito tävla om inköpta pris. De tre gillena hade gemensamt inköpt en större vandringspokal och för första gången drabbade tremannagrupper från de olika socknarna samman om denna. Den erövrades av en tremannagrupp från Etelhem, hrr O. Bergvall, G. Eklund och Th. Johansson med sammanlagt 495 poäng.
Övriga prislistan fick följande utseende. 1. O. Bergvall, Etelhem; 2. W. Ahlberg, Garda; 3. E. Nordberg, Alskog; 4 J. Bergvall, Etelhem; 5 G. Eklund, Etelhem; 6 H. Dahlström, d:o.
Vid skjutbanan å basarplatsen voro även tvänne bägare uppställda som pris till de två bästa skyttarna därstädes. Prisen tillföllo A. Larsson, Garda, och B. Andersson, Östergarn. Till varptävlingen voro 18 lag anmälda, men 3 lag uteblevo. Nu hände en enastående tilldragelse för året: Högströms lag blev utslaget av Nilssons, Garda, lag. Det var väl långa tider sen förresten, som Gammelgarnslaget fått stryk och det i första omgången. Ej mindre än 5 pris utdelades så att vart tredje lag blev pristagare och resultatet blev följande. 1 W. Wahlby, Buttle; 2 Aug. Pettersson, Burs; 3 J. Larsson, När; 4 A. Nilsson, Garva, samt ett tröstpris till ett Ardrelag.
Efter tävlingarna skedde prisutdelning, varvid handl. hr Thure Cederlund talade för idrotts- och skyttesaken och fru Sigrid Cederlund utdelade de erhållna prisen.
Heder och tack till alla dem som medverkat till att få denna dag angenäm och ett särskilt tack till arrangörerna, hrr Cederlund och G. Jakobsson, som dragits med största bördan.Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193