19280821 - Från landsbygden. Gerum.

Från landsbygden.

GERUM, 19 aug.
En trevlig sångstund har idag beretts besökarna i härvarande missionshus av Väte sång- och musikförening. Som inledning läste hr Sandelin Davids 23 psalm, och ungdomstalare Er. Lundblad, Bogrön, talade med text från 1 Petr. 2: 16 f. Som rubriken anger, upptogs programmet till stor del av sång, både i duett och till stränginstrument och, fick ett vackert utförande. Den pekuniära behållningen, vilken tillfaller missionsändamål, uppgick till kr. 20,51.Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195