19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd.

Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd.

Kyrkoherden K. Kristiansson i Havdhem föreslår k.m:t lämna utan avseende de av kyrkorådet i Hejnums församling gjorda erinringarna mot hans framställning om kontant ersättning ur kyrkofonden i stället för husbehovsved.
Kyrkorådet ansåg, att åtminstone viss mindre del av veden borde undantagas såsom behövlig för nödig eldning av prästgården vintertid. Kyrkoherde Kristiansson invänder, att han erhållit tillstånd att vara bosatt i Havdhem, och att han således ej numera använder sig av expeditionslokalen i prästgården, varför det enligt hans mening tillkommer pastoratet att bekosta lokalens uppvärmning och städning. Ännu mindre uppeldning av de övriga rummen i prästgården för att motverka fukt och röta, då ju prästgårdens underhåll under alla förhållanden åligger pastoratet.
Vad slutligen beträffar kyrkorådets erinran, att kyrkoherde Kristiansson antingen måtte kvarbo i prästgården eller avgå med emeritilön, anser han denna sak, såsom för sin ansökan alldeles ovidkommande, icke böra upptagas i detta sammanhang. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196