19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker?

Befälseleven blir artilleritekniker?

Chefen för Gotlands artillerikår hemställer hos k. m:t, att värnpliktige studenten, befälseleven D. Helldén måtte få fullgöra återstående tjänstgöring som artilleritekniker, sedan han ådragit sig kroppsskada, som gör honom olämplig som befälselev. Militärbefälhavaren samt generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet tillstyrka framställningen. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196