19280822 - Klintehamn.

Klintehamn.

Den 21 aug.
Kommunalstämma.
Vigd extra kommunalstämma härstades 19 dennes utsås till ombud vid blivande vägstämma med Gotlands södra härads vägstämma med Gotlands södra härads väghållningsdistrikt lantbrukarn Albert Vallin, Valla, med nämdeman Alfred Jakobsson i Hunninge som suppleant. Uttalades önskvärdheten av att den grundförbättring, som är ifrågasatt att utföras å väg inom Klinte, måtte vidtag å vägen mellan Klintehamns samhälle och Loggarve och därav i första hand å sträckan mellan hamnen och Bönders, enär denna del av vägen är den mest trafikerade.

Årsdag.
Sextio år fyllde i går tullöveruppsyningsmannen Albert Sjöblom härstädes, och blev han med anledning därav föremål för en vacker och varmhjärtad hyllning, vittnande om att hr S. tillyunnit sig vänskap och sympati i synnerligen hög grad. Friförsamlingens sångförening uppvaktade med sång och en kristallvas, fylld med rosor. Tullpersonalen på Gotland uppvaktade genom en deputation Aug. Gabrielsson, Visby och Samuel Andersson, Kappelshamn, samt tullkontorist J. Ahlberg, Visby, och fördes därvid talan av hr Gabrielsson, som till jubilaren överlämnade ett dyrbart guldur med inskription. Vidare fick herr S. under dagen mottaga en hel del värdefulla minnesgåvor, telegram och blommor. Under aftonen samlades den närmare vänkretsen till ett angenämt samkväm därvid årsdagsbarnet medelst flera varmhjärtade tal.

Diplomöverlämning.
Samma dag blev förre kustöveruppsyninsgmannen J. F. Hallström, härstädes föremål för en vacker uppmärksamhet, i det han uppvaktades av en deputation från svenska tullmannaförbundet, som på så sätt kallade honom till sin hedersledamot. Deputationens talesman var herr Aug. Gabrielsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196