19280823 - Från landsbygden. Stånga.

Från landsbygden.

STÅNGA, 19 aug.
G. M. U:s-sångmissionsdag, gav oss härute en stund av rik uppbyggelse, i det att Klintehamns sång- och musikförening under sin sångarturné förliden söndag gladde oss med sitt besök. Sångstunden öppnades med sång varpå lantbr. Josef Jakobsson läste Ps. 163: 1-14, samt hälsade de närvarande välkomna. Tulluppsyningsman A. Sjöblom läste sedan dagens episteltext. Pest, Simon Temnér talade över ämnet: »Min vän, för vad är du här?» med ledning från Luk. 18: 9-14. Mellan de olika anförandena sjöngs flera trosfriska sångers dit bland även en duettsång, ävenså uppogs kollekt, samt utdelades gratisexemplar av tidningen Ungdomsvännen. Lantbr. L. T. Jakobsson Läste till sist Joh. 15: 16 vers, varefter mötet avslöts med bön och sång.
Skördetiden är nu inne för lantbrukaren liven för i år. Det ena stora rågfältet efter det andra har mognat till skörd, och håller nu på att avmejas. Klart är att  skördetiden blivit så pass försenad som i, år får man räkna med konsekvenserna därav. Skörden torde nog eljest komma att ge en god avkastning, om inte fullgod, så åtminstone över medelgod. Vetefälten stå ännu mångenstädes fullt gröna vilket allt tyder på försenad bärgning, med åtföljande överhopande av arbete till hösten.Gotlands Allehanda
Torsdagen 23 Augusti 1928
N:r 197