19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte

Gotlands skytteförbunds representantmöte

hölls i lördags afton å rådhuset härstädes i närvaro av 8 medlemmar från förbundsstyrelsen och 13 ombud från olika skytteföreningar. Enär förbundets ordförande, landshövding Allan Rodhe, var förhindrad att närvara, leddes mötets förhandlingar av vice ordf., lantbrukaren C. K. Gahnberg i Tofta.
Till en början upplästes styrelsens berättelse över förbundets verk, samhet under fjolåret, vilken med godkännande lades till handlingarna. Därefter föredrogs revisionsberättelsen och beviljades ansvarsfrihet. Vidare godkändes styrelsens förelag till inkomst- och utgiftsstat för innevarande år. I enlighet med styrelsens förslag beslöt mötet att tillerkänna smeden Klas Nährström i Othem och
lantbrukaren Jakob Ekedahl, Godrings i Ekeby förbundets förtjänstmedalj i silver. Efter en kort diskussion godkändes likaledes styrelsens förslag, att förbundet skulle utträda ur föreningen »Östsvenska pokalen», ävensom styrelsens förslag om ett anslag av 50 kr. att anvälndas som pris vid tavlan om landshövding Karl Rydins vandringspokal. Till förbundets ordförande för nästa år återvaldes landshövding Rodhe. Till ledamöter i förbundsstyrelsen för åren 1929-1930 omvaldes tygunderofficeren Hugo Johansson och löjtnant Hugo Joppsson samt nyvaldes överstelöjtnant A. Thuresson och hr Birger Larsson, Fårö. Till styrelsesuppleant för samma tid återvaldes lantbrukare J. Angelöf, Ekeby. Till revisorer för granskning av styrelsens förvaltning innevarande år omvaldes järnhandl. R. Fahlström och direktör A. G. Palmquist med fanjunk. P. W. Eilertz och mejeriförestånd. Einar Persson, Barlingbo, som suppleanter.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200