19280828 - Från landsbygden. Buttle.

Från landsbygden.

Buttle, 23 aug.
Kvartals- och kretsmöte hölls i söndags av Hemse kretsloge av I. O. G. T. i Buttle ordenslokal under hr K. Johanssons, Rone ordförandeskap. Respektive logers ombud avgav redogörelse för arbetets framgång. Hr B. Karlström från Visby skildrade några intryck från storlogens möte i Gävle och hr Elov Hansson från Hemse rapporterade om kretsens besök vid Mästerby sommarting i år. I övrigt förekom en del andra ärenden. Kretsens nästa sammanträde skall hållas i Burs.Gotlands Allehanda
Tisdagen 28 Augusti 1928
N:r 201