19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t.

Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t.

Stockholm, den 31. Högre allmänna läroverkets i Visby organisation under de närmaste åren kan ännu ej anses slutgiltigt ordnad. På förslag av rektor har nämligen skolöverstyrelsen på torsdagen hos regeringen gjort framställning om yterligare jämkningar i den ursprungliga en gång förut ändrade specialplanen för läroverkets omorganisation.
Enligt den senaste fastställda planen skulle den 6-åriga realskolans tredje klass under läsåret 1928-29 omfatta två avdelningar, under det att samma skolforms övriga klasser skulle bestå av endast en avdelning. Nu föreslås emellertid, att under det ta läsår andra klassen i stället för tredje måtta få uppdelas i två avdelningar ävensom ytterligare med anledning härav föranledda jämkningar i specialplanen för de följande las åren. Mot detta rektors förslag hat skolöverstyrelsen ingen annan erinran att göra än att läsåret l932-33 någon sjätte klass i realskolan ej torde behöva ifrågakomma, då de lärjungar, som möjligen önska vinna inträde i denna klass, torde kunna överfuras till högsta klassen av den vid läroverket inrättade 4-åriga realskolelinjen. Den nu föreslagna jämkningen är beroende på antalet lärjungar i ifrågavarande klasser efter höstens prövningar.
Regeringen har genom beslut idag medgivit den begärda jämkningen.
K. m:t har beslutat, att vid högre allmänna läroverket i Visby skall från den 1 sept. i år nyinrättas en ämneslärarinnetjänst. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204