19320627 Hemfridsbrott vid Källgårds i Stenkumla.

Hemfridsbrott vid Källgårds i Stenkumla.

Ett hemfridsbrott ägde på lördagskvällen vid 9-tiden rum vid Källgårds i Stenkumla. Där hemsöktes nämligen en statarefamilj av tvänne arbetare, den ena från Lärbro och den andra från Visby, vilka varit sysselsatta vid gården med betgallring. Dessa synas ha legat i någon f??jd med statarfamiljen och haft en gås oplockad med denna, och när humöret på kvällskvisten steg några grader, beredde de sig tillträde till familjens bostad. Dörren hade då varit olåst. De emottogos emellertid med varma servietter av de båda makarna, vilka blevo åtskilligt misshandlade, men försvarade sig efter bästa förmåga. Den ene av gästerna hade sålunda fått att så svårt sår i huvudet, att läkare i går måste anlitas. Till slut hade mannen i huset hotat att tillgripa en yxa, om icke fridstörarne ville ge sig av. Krigsskådeplatsen såg då allt annat än tilldragande ut, i det fönster och dörrar voro sönderslagna och köksspisen lösslagen från sin plats. På lördagsnatten underrättades landsfogden om saken, och i går anhöllos de båda arbetarne av landsfiskal Jakobson, varefter de infördes till polisvakten härstädes, där de f. n. sitta för undergående av förhör.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juni 1932