19321101 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Norra häradsrätten.

(Hösttingets tredje sammanträde. Ordf. förste notarie Gillis Karlbrink och assessor Gustaf Beling.)

Olovlig förtäring av spritdryoker.
Tre personer hade på ett pensionat i Fårösund förtärt spritdrycker, ehuru detta var förbjudet på ifrågavarande ställe. De fingo böta 20 kr. vardera.

För olovlig försäljning
av alkoholfria drycker stod en person från Slite tilltalad. Han erkände, men åberopade förmildrande omständigheter och yrkade »högst fem kronors böter».
Det blev emellertid 20 kr.

Två lyktlösa cyklister
bötade en tia per man.

Olaga pilsnerutskänkning.
En pensionatsinnehavare från Katthammarsvik stod tilltalad för att han försålt pilsner även om icke mat samtidigt intogs. Han hade även serverat berusade personer samt tillåtit, att gästerna inmundigade kaffehalva. Svaranden nekade energiskt till en början och påstod att han alltid serverat åtminstone smörgås till ölet. De övriga förseelserna bestredos absolut. Målet uppsköts därför för vittnens hörande. Men efter lång fundering kom svaranden tillbaka till domarbordet och erkände delvis och så småningom kröp det fram, att åtalet var befogat. Svaranden åberopade dock förmildrande omständigheter. Domen lydde på 125 kronors böter.

Fylleri vid ratten
hade en person att svara för. Resultatet av det beskänkta tillståndet hade blivit att ekipaget barkat i diket. Svaranden förnekade att han varit berusad och skyllde det hela på trötthet. Domen lydde på 50 dagsböter á 2 kr.

I yrkesmässig trafik
hade en bilförare kört utan att ha tillstånd. Han hade skjutsat några sjömän från Fårösund till Slite mot en taxa. som ungefär till dubbla beloppet översteg den ordinära. Svaranden fick böta  20 dagsböter á 3 kr.

En lastbilschaufför
hade framfört sitt fordon med en hastighet på cirka 70 km. i tim., vilket ju kan anses för vårdslös framfart. Han hade emellertid litet bråttom, förklarade han 10 dagsböter á 3 kr. kostade brådskan.

Vårdslös framfart
med hästfordon hör ju till sällsyntheterna nu för tiden. Icke desto mindre hade en herre wort sig skyldig till denna förseelse. Han erkände men påstod att hästarna skenat. Det blev 10 kr. för fylleri, 20 dagsböter á 2 kr. för vårdslös framfart och 10 dagsböter á 2 kr. för djurplågeri.

Fylleri och misshandel
stod en herre från Barlingbo tilltalad för. Han hade tilldelat en person en dansk skalle med påföljd att offret svimmade och blev ett par tänder fattigare. Käranden yrkade ersättning med sammanlagt 685 kr., vilket svaranden tyckte var för mycket. Målet uppsköts till den 28 okt. för verkställande av förundersökning.

Slagsmål.
De två lantbrukarna, som på midsommardagen hade haft en handgriplig uppgörelse angående ett gårdsköp, stodo i går åter inför skranket. Käranden hade inkallat tre. vittnen, av vilka två stycken hade märkt, att både kär och svar. luktade sprit, ehuru ingen direkt kunde sägas vara berusad. Det tredje vittnet hade sett, att svar. börjat gruffet. Svaranden å sin sida hade inkallat två vittnen, vilka till att börja med vägrade gå eden. »Vi kunna nog tala sanning ändå», förklarade de. Under sådana förhållanden blevo de icke hörda. Efter en stund kommo de emellertid tillbaka under förklaring, att nu hade de ändrat sig. Båda två förklarade, att kär. luktat sprit och det ena vittnet påstod, att han varit »glad i hågen». Kärandeombudet meddelade, att käranden torde få framtida men av misshandeln och yrkade skadestånd med ytterliggare 693 kr. plus ersättning för massage under 5 månader framåt 6 gånger i veckan å 3 kr. samt för förlorad arbetsförtjänst under ytterligare fem månader. Målet uppsköts till januaritinget.

Angående bilkollisionen
den 26 juni på vägen Buttle—Etelhem, då en skräddaremästare från Visby och en handlande från Hemse etablerade bilkrock, meddelades i går utslag. Visbybilisten frikändes, under det att nemseföraren fick punga ut med 40 dagsböter á 4 kr.

Det animerade slagsmålet
i Roma resulterade i att svar. fick erlägga 50 dagsböter á 2 kr. för misshandel och 10 dagsböter å 2 kr. för hemfridsbrott.

En bilägare
hade tilltalats för att hans lastbil saknat skylt om maximilast. Svaranden blev emellertid frikänd, under det att chauffören fick böta 10 kr.

För stöld av en cykel dömdes en hemmansägare från Hellvi till 2 månaders straffarbete, villkorlig dom.

En jordbruksarbetare hade gjort inbrott hos sina fosterföräldrar och tillgripit omkring 30 kr. På grund av svarandes ungdom sattes straffet så lågt som 2 månaders straffarbete, villkorlig dom.

En ladugårdsförman, som lagt sig till med en Primuslykta dömdes till 1 månads straffarbete, villkorlig dom.Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 november 1932