19321103 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

De i spritsmugglingshistorien
inblandade bröderna Ekström stodo i dag inför rätta och erkände fortfarande förseelsen. Utslag meddelas vid nästa sammanträde.

Bilfylleri.
Natten till den 6 oktober navigerade en handlande från Visby sin bil så dåligt, att det bar i diket ute vid slakteriet. Han stod nu tilltalad för fylleri vid ratten. Svaranden medgav, att han förtärt ett par supar och några groggar, men han hade dock icke blivit berusad. Olyckan skulle berot på, att ring exploderat. Emellertid intygade läkare att svaranden varit ganska berörd och även blodprovet vittnade i samma riktning. Domen lydde på 30 dagsböter á 5 kr.

Förstör ej stadens skönhet!
En herre hade härom natten med rötterna upptryckt ett av de förtjusande små anslagen angående parkering nere vid Donnersplan. Svaranden erkände, men anförde, att den beklagliga vandalismen ägt rum mera på lek och dessutom hade i frågavarande skylt suttit ganska löst. Det blev 3 dagsböter á 15 kr.

Med passagerare på ramen
hade tvenne cyklister färdast, vilket kostade en femma per man. En tredje cyklist hade kört i förbjuden riktning nere på Skeppsbron. Han fick böta 2 dagsböter á 10 kronor.

Kioskhandeln.
Sex kioskägare stodo tilltalade för att de försålt tobak under förbjuden tid. Av de åtalade dömdes tre stycken till 40 dagsböter á 2 kronor, två till 40 dagsböter à 3 kronor, och en till 40 dagsböter à 8 kronor.

En körkortlös bilist
bötade 50 dagsböter à 2 kronor. Två fyllerister 30 kronor.

Angående bilkollisionen
vid magasinen på yttre hamnen härförleden meddelades i dag utslag. Den ene föraren fick böta 8 dagsböter à 3 kr. och den andre 12 dagsböter à 2 kr.

Södra häradsrätten.

(Kronohäktet. Ordf. ordinarie domhavanden.)

Rannsakning hölls igår med för en del stölder häktade diversearbetaren Erik Arnold Waldemar Klang från Hemse.
Klang, som förut blivit villkorligt dömd för stöld, hade från en chaufför i Hemse tillgripit ett fickur, vilket han sedermera avyttrat till en okänd person för 10 kronor. Från sin rumskamrat hade han dessutom tillgripit ett armbands ur som belånats hos en urmakare för 5 kr. På torgdagen i Hemse hade en jordbruksarbetare på obekant sätt förlorat sin rock, och dagen därpå hittade Klang rocken hängande i ett träd vid marknadsplatsen. I en av rockfickorna låg en portmonnä innehållande 2:95. Ägaren fick tillbaka rocken, men pengarna behöll Klang för egen del. Hos en slaktare, där svaranden haft anställning, lade han sig till med 11 grammofonskivor, som såldes till en urmakare för 3 kr.

Åklagaren, landsfiskal Hallin i Hemse, framhöll att inga förmildrande omständigheter kunde anses föreligga. Han yrkade även ansvar på svar. för att denne framfört bil, trots att hans körkort blivit indraget.
Svaranden dömdes för stölderna till 3 månaders straffarbete och för bilförseelsen till 50 dagsböter à 1 kr. Det senare straffet skall tillsammans med resterande gamla böter på 280 kr. förvandlas till straffarbete i en halv månad. Av strafftiden skola 7 dagar fråndragas för den tid svar. sutti. häktad.Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932