19321121 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

(Kronohäktet)

Rannsakning
har idag hållits med den för förskingring av en på avbetalning köpt cykel häktade stenarbetaren J. A. Sundkvist. Svaranden, vilken erkänt förseelsen vid polisförhör, vidhöll inför rätta sina uppgifter. Cykeln hade han sålt på ett ölkafé för 50 kr. kontant, varjämte han skulle erhålla en gammal velociped i utbyte. Denna hade han emellertid icke erhållit. Sundkvist hade som bekant även gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende vid festligheterna på läroverksplan den sjätte november. Även denna förseelse erkändes. Domen lydde på 1 månads fängelse för förskingring samt 35 kronors böter för det andra brottet. Om svaranden icke kan gälda böterna, skola de förvandlas till fem dagars fängelse.

Södra häradsrätten.

(Hösttingets fjärde sammanträde. Ordf. förste notarien Torgny Johansson.)

För olaga handel
vid torgdagen i Hemse i oktober fingo nio personer böta olika belopp. En dömdes till 10 dagsböter á 2 kr., två till 30 dagsböter á 1 kr., två till 30 dagsböter á 1 kr., en till 10 dagsböter á 5 kr. och en 10 dagsböter á 10 kr.

En kaffehalva av Dührkop
hade blivit en fiskare från Västergarn alldeles för stark och hade renderat honom ett åtal för fylleri. Han erkände också i dag och fick omedelbart sin dom: 15 kr. i böter.

Mot pasteuriseringsbestämmelsen
hade en mejerist förbrutit sig, varför han fått stämning. Han erkände och utslag meddelas vid sluttinget.

En check utan täckning
hade slaktaren V. Johansson i Lau nyligen presenterat i Svenska handelsbanken i Hemse. Checken hade lytt på 86 kr. Svaranden iakttog icke inställelse och fick böta 10 kr. för utevaro. Målet uppsköts till januaritinget, då svaranden skall inställa sig vid vite av 25 kr.

En bilfyllerist?
Den 27 okt. 1931 skjutsade Alfons Svensson från Kappelshamn med lastbil en statarfamilj och dess tillhörigheter till Bölske i Eke. Därvid bar det sig dock icke bättre, än att lasset i kurvan vid Gardarve i Fardhem välte och möblerna spolierades. Deras ägare begärde ersättning för den lidna skadan, vilken han värderade till 300 kronor, men har icke lyckats utfå sådan. Under den civilrättsliga behandlingen av detta ärende har det emellertid framkommit att Svensson under resan skulle ha varit berusad. Med anledning därav hade han nu instämts till södra häradsrätten. Han iakttog också personlig inställelse, men förklarade, att han vid tillfället i fråga icke varit berörd av sprit. Han erkände visserligen, att han fått 5 cl. under förbifarten i Visby och att han, medan bilen pustade ut vid Bönders backe, tagit sig ytterligare 5 cl., men detta hade icke kunnat inverka på hans sinnesförfattning. Denna sak skall emellertid närmare undersökas, och målet förekommer åter den 9 januari.Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932