19321219 - Strandning vid Salvorev.

Strandning vid Salvorev.

Tyske ångaren ”Friesland”, som i dag på middagen inkommit till Bungenäs, meddelar, att den i dag på förmiddagen, då den passerat Salvorev, iakttagit en större ångare, som strandat på reven innanför bojen därstädes. Från ”Friesland” kunde icke iakttagas, vad ångaren hade för nationalitet. Den hade tydligen kommit norr eller österifrån.
Från Fårö fyr kan också haveristen iakttagas, och vid Skärsände räddningsstation har livräddningsbåten på middagen bemannats och gett sig ut till haveristen.
Transportbolagets största bogserångare ”Balder” vilken på middagen passerat Fårösund på väg till S:t Olofsholm, har på order stoppats av lotsarna vid Bungeör och beordrats att avgå till olycksplatsen för att assistera haveristen. Då ”Balder” har en maskinstyrka på 700 hästkrafter, torde den kunna bli till god nytta vid bärgningsförsöken.
Enligt uppgifter av befälet på ”Friesland” uppskattade detta den havererade ångarens storlek till omkring 2,000 ton. Tydligen har den dock ingen radiosändare ombord, ty den har icke pr radio utsänt något meddelande om grundstötningen, enligt vad vi inhämtat vid Tingstäde radio.
En möjlighet kan vara att ångaren sökt komma igenom den smala farleden vid Tronbullshällan, då enligt vad vi erfarit ångaren står ganska nära Fårölandet. Vädret var i eftermiddag vackert med klar luft och 4 – 5 sek-meter sydvästlig vind men ingen sjö.
När strandningen skett är obekant, men av allt att döma har den skett på förmiddagen, då man icke observerat ångaren från fyren, då denna släcktes i morse. I natt kunde man icke se Salvorevsbojen från Fårö fyr, men sikten har eljest varit god och någon mistsignalering har icke behövt förekomma i natt.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932