19320625 - Härmed kungöres

Härmed kungöres

att redovisning avgivits och slutligt utdelningsförslag upprättats i lantbrukaren Olof Emil Lundins St. Ihre i Hellvi konkurs, att dessa handlingar fr. o. m. den 28 juni 1932 pållas tillgängliga hos förvaltaren i konkursen Aug. Bodin, Viflings i Hellvi. att klander mot redovisningen anhängiggöres på sätt och inom tid, som stadgas i 191 § konkurslagen, samt att klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren i Gotlands norra domsaga inom 30 dagar från sistnämnda dag. Visby den 22 Tuni 1932.
Rättens ombudsman.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144