19320629 - Järnvägarnas förvaltning.

Järnvägarnas förvaltning.

I egenskap av revisor å statens vägnar vid granskningen av Klintehamn—Roma järnvägsaktiebolags räkenskaper och förvaltning under fjolåret meddelar auditör Richard Laurin i Visby i skrivelse till kommunikationsministern, att bolagets skull till Staten uppgår till 215,000 kr. för två särskilda, lån, vilka löpa med ränteamorteringsfrihet under två år, räknat från den 1 juli 1929. Beträffande Slite—Roma järnvägsaktiebolag, vars räkenskaper och förvaltning likaledes granskats av hr Laurin, utgör bolagets skuld till staten 50,000 kr. för ett lån av år 1900, å vilket ränta och amortering icke skall erläggas för tiden före den 1 juli 1937. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147