19320912 - Biskopsvisitation

Biskopsvisitation

förrättades som förut nämta i fredags, lördags och igår i Källunge pastorat.
Hejnums kyrka befanns vara i gott stånd och kyrkogården var värdigt och väl hållen. Det å nordvästra av kyrkogården belägna sockenmagasinet fanns fortfarande kvar, men visitator uttalade önskvärdheten av att detta så småningom avlägsnades, på det att jämväl det av magasinet upptagna området, när förhållanden så påfordrade, skulle få tagas i bruk till gravplatser.
Folk- och småskolorna inom Hejnums och Bäls församlingar inspekterades, varvid förhör, som delvis leddes av visitator personligen, anställdes. Av dessa framgick, att undervisningen bedrivits med nit och skicklighet och lämnat gott resultat.
Även Bäls kyrka befanns vara i tillfredsställande skick. Det gamla önskemålet att skaffa värmeanordning i kyrkan var numera genom uttaxering, erhållna kollekter samt gåvor av en inom församlingen arbetande syförening löst, i det att år 1930 en värmeugn blivit installerad. Kyrkogården var värdigt och väl hållen, dock behövde sydöstra hörnet jämnas.
De under Hejnums och Bäls kyrko- och skolråds vård och förvaltning stående kassorna och fonderna granskades, varvid ej gavs anledning till anmärkning.
Vid Källunge församlings folk- och småskolor anställda förhör visade, att undervisningen bedrivits på ett tillfredsställande sätt och lämnat gott resultat.
Källunge kyrka befanns i gott stånd. Taket var emellertid något bristfälligt och borde bättras. Värmeledning saknades fortfarande, och det upplystes att frågan under föreliggende omständigheter ej kunde påräknas bli löst under de närmaste fem åren, ehuru saken redan vore på god väg. Ny piporgel hade installerats i kyrkan år 1930 å nyuppförd läktare. Kyrkogården var värdigt och väl hållen.
Även Vallstena församlings folk- och småskolor inspekterades. Därvid konstaterades, att arbetet lämnat ett gott resultat. Kyrkan befanns likaledes vara i tillfredsställande skick. Ny piporgel hade under fjolåret installerats. Visitator uttalade sin tillfredsställelse med vad av församling och enskilda utgjorts för Kyrkans bevarande och prydande. Kyrkogårdens skötsel föranledda ingen anmärkning. Någon anledning till anmärkning gavs ej heller mot, de under Källunge och Vallstena kyrka- och skolråds vård och förs altning stående kassar och fonder.
På söndagen installerades församlingens nye herde kyrkoherde Ax. Klint i sitt ämbete av biskop V. Rundgren, som därvid assisterades av kontraktsprostarna C. Kihlan och G. Reuser samt kyrkoherdarna S. Landahl, C. Söderberg och G. Sjöberg.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211