19320921 - Blockadmål från Klintehamn.

Blockadmål från Klintehamn.

Tio arbetare vid byggnadsfirmorna Siggelin och Hägg i Klintehamn, som under sommaren och hösten 1931 genom uppsatta blockadlappar betecknades som blockadbrytare, vilka sades anse det »med sin heder förenligt att falla sina för en bättre existens kämpande kamrater i ryggen», ha nu väckt åtal mot tvänne styrelseledamöter av Sv. byggnadsträarbetareförbundets avd. 204:s styrelse, meddelar en ortskollega i sitt gårdagsnummer. Målet förekommer vid södra häradsrätten tisdagen dan 27 dennes.
De nämda blockadlapparna voro tryckta vid Gotlands Folkblads tryckeri och infördes även i nämda tidning som annons.. Tryckandet och offentliggörandet torde kunna beivras som tryckfrihetsbrott, framhålles det i stämningen. Emellertid för klara sig kärandena finna det otillfredställande, om påföljden därigenom skulle drabba den, som icke uppfunnit och ursprungligen utspritt de ärekränkande beskyllningarna, och vända sig därför mot ordföranden och kassören i den nämda avdelningen, arbetarna Edvin Nilsson och Albert Broberg, vilka deltagit i prickningsbealutet och enligt avdelningens uppdrag gjort detsamma vidare känt genom att utsprida det nämda ryktet. Kärandena yrka ett skadestånd av 100 kr. vardera, ersättning för sina rättegångskostnader samt för utslagets tryckning i en ortstidning.
I stämningen åberopar advokat Sven Hultman, som är kärandenas ombud, en del tillämpliga rättsfall, däribland tryckfrihetsmålet mot Gotlands Folkblad. Där hade juryn emellertid fällt den åtalade enligt S. L. kap. 16 par. 9, som avser ansvar för förolämpning, medan i stämningen nu hävdas att i sådant fall ansvar bör utkrävas efter par. 8, som avser avsikt att åstadkomma skada.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219