19320601 - Genom exekutiv auktion,

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 21 instundande juni klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de Nils Matteus Jakobsons konkursbo tillhöriga fastigheterna 104/1000 mantal Altheime 121 och 8011000 mantal Altheime 122, båda i Buttle socken.
Fastighet en Altheime 121, som är belägen omkring 1,5 km. från allmänna vägen Buttle—Ala, 2 km. från Buttle kyrka och 15 rkm. från Buttle järnvägsstation, omfattar. ungefär 100 tulland, varav 25 tunnland åker, 10 tunnland äng och 65 tunnland skogsmark.
A denna fastighet finnas följande byggnader:
1:o) Manbyggnad av sten i två våningar under spåntak, inredd till 6 rum och kök.
2:o) Flygelbyggnad av sten under spåntak, inredd till 1 rum, kök och smedja.
3:o) Brygghus av sten under tegeltak, innehållande jämväl snickarbod och källare,
4:o) Ladugårdsbyggnad av sten under spåntak, inredd till stall, selkammare, rotfruktakällare, vagnbod, magasin, hemlighus och foderloft, byggnaden delvis oinredd.
Stallet har plats för 4 hästar och 3 kor, 2 kalvkättar och 1 fölbox. Bakom ladugårdsbyggnaden finnes cementerad gödselstad.
5:o) Hönshus av trä under spåntak
6:o) Vedbod av trä under spåntak.
7 :o) Hemlighus av trä under spåntak.
Fastigheten Altheime 122, som är belägen omkring 2 km, från allmänna vägen Buttle—Ala, 2,5 km. från Buttle kyrka och 5,5 km. från Buttle järnvägsstation, omfattar ungefär 100 tunnland, varav omkring 45 tunnland kalmask och återstoden skogsmark med sämre bestånd.
Fastigheterna, som ligga i samhruk, hava saluvärderats 121 till 6,500 kronor och 122 till 2,500 kronor.
Den som har fordran för vilken fastigheterna häfta, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur käipeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 11 maj 1932.
A. E. Rodhe.
C. G. Ihrfors.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124