19320603 - Kungörelse.

Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan, lediga:
1:o) distriktsbarnmorsketj änsten i Väte distrikt, bestående av Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby kommuner med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,000 kronor jämte naturaförmåner enligt lag.
2:o) distriktsbarnmorske- tjänsten i Vänge distrikt, omfattande Vänge, Guldrupe, Buttle, Sjonhems och Viklau socknar med star tion för barnmorskan i Vänge. Lön 1,000 kr. jämte naturaförmåner enligt lag.
3:o) en reservbarnmorsketjänst med station i Visby: Lön 600 kr. om året samt 5 kr. om dagen vid tjänstgöring.
Ansökningar skola vala barnmorskestyrelsen tillhanda senast den 1 juli 1932 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om genomgången repetitionskurs och föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen, Visby.Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126