19320606 - Förenade folkskollärare- och klockaretjänsterna

Förenade folkskollärare- och klockaretjänsterna

i Alskogs församling, sökes hos kyrkooch skolrådet, adr.: Garda. inom 42 dagar efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. För läraretiänsten lön enligt lag. Skolform B 2. För klockaretjänsten till vilken hör skyldigheten att vid alla slag av Gudstjänsten och kyrkliga förrättningar spela kyrkans orgel och leda församlingssången samt att vid förefallande behov fullgöra, vad kyrkolagen stadgar angående mässfall och klocka.regudstlänster, ungyr det att ringning och övriga till klockaretjänsten hörande uppgifter ombesörjas av utav församlingen valt och avlönat substitut,. utgår en årlig lön av 300: — kr. Som kompetens för uppdraget att spela kyrkans orgel gäller, vad som stadgas i § 3 i K. K. den 16 april 1930 angående villkor för behörighet till organist- och kantorsbefattningar. Fortsättningsskola av allmän typ och gosslöjd finnes.

Vikariat
å de förenade befattningarna från den 1 juli sökes hos kyrko- och skolrådet senast den 15 juni.
Alskog den 24 maj 1932.
A kyrko- och skolrådets vägnar:
Ordf.Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128