19320614 - Genom exekutiv auktion,

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 5 juli 1932 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de från Knut Vestberg utmätta fastigheterna 6/288 mantal Nystugu 114 och lägenheten Nystugu 116 om 8 kvadratrev 40 kvadratstänger, båda i Sanda socken.
6/288 mantal Nystugu 114, som är belägen omkring 4 km. från Sanda.
kyrka och järnvägsstation och 5 km. från Västergarns hamnplats, omfattar ungefär 6 1/2 tunnland tomt och åker samt 7 tunnland hagmark.
Å denna fastighet finnas upplärda dels boningshus av trä under tegeltak, med vidbyggnad av trä under spåntak, och inrett till 8 rum, kök och brygghus, dels ladugårdsbyggnad av trä under spåntak, inredd till stall och lady.
Lägenheten Nystugu 116, som är belägen ungefär 400 meter söder om försträmda fastighet, är obebyggd och utgöres av åker.
Fastigheterna hava gemensamt saluvärderats till 2,500 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häftaeller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 18 maj 1932.
A. E. Rodhe.
C. G. Ihrfors.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135