040528-polhemsgrden.jpg

19320620 - Bör utlänning få se bulverket?

Bör utlänning få se bulverket?
Militärbefälhavaren anser sig kunna avgöra saken.

Stockholm den 20. (H. B.) Nuvarande bestämmelser för utlännings tillträde till Tingstäde befästningsområde synas väl stränga och kunna tänkas föranleda i en hemställan till k. m:t om lindring, i gällande föreskrifter i syfte att medgiva utlänning lättare tillträde till det inom fästningsområdet belägna s. k. Bulverksmuseet och den på bottnen av Tingstäde träsk liggande fornlämningen Bulverket. F. n. äger utlämning icke rätt att utan k. m:ts tillstånd i varje särskilt fall besöka fornlämningen och museet. Båda äga emellertid stort kulturhistoriskt intresse, och museet hålles öppet dagligen mellan kl. 9 och 20. Det förestås som bekant av kaptenen A. V. Zetterling med biträde av riksantikvariens kontrollant fil. dr J. Nihlén.
Enligt överste Törngrens mening bör syftet med bestämmelserna om förbud för utlänning att beträda fästningsområdet lika val kunna vinnas, om militärbefälhavaren erhåller tillstånd att medgiva rätt för utlänning att vistas inom området för en tid av högst 12 timmar åt gången mellan kl. 8 och 20 enligt närmare kontrollföreskrifter. Under normala förhållanden i fred torde någon egentlig risk ur försvarssynpunkt icke vara förbunden med ett dylikt medgivande. Militärbefälhavaren bör emellertid utfärda de ytterligare kontrollföreskrifter, som kunna vara erforderliga. Genom den bevakningsstyrka om en gevärspluton, som året runt är förlagd i Tingstäde, har militärbefälhavaren ett medel att utöva erforderlig kontroll.
Överste Törngren hemställer därför om ändring i nu gällande bestämmelser i enlighet med detta förslag.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140