19321119 - Eldsvåda i Träkumla.

Eldsvåda i Träkumla.

Strax efter kl. 6 i Morse utbröt eld i ladugårdslängan hos lantbrukaren Arthur Nilsson, Tjengdarve i Träkumla, den gård som tidigare innehafts av bankdirektör Bergenstierna. Elden som började i ladan, fick stark fart och längan var på ett ögonblick övertänd. I ladugården befunno sig ett fyrtiotal nötkreatur, sex hästar och några selin, men alla dessa djur lyckades man rädda ut i det fria. Släckningshjälp begärdes i Visby och vid 7,-tiden ljöd brandsirenen i staden, varefter bra.adkåret så snart som möjligt ryckte ut. Vid framkomsten till brandplatsen var det klart att uthuslängan var tillspillogiven och man fick inrikta sig på att rädda det strax intill liggande hotade magasinet. Gott iom vatten fanns på gården och man lyckades också i sina ansträngningar. Vid halv niotiden var elden begränsad och uthuslängan var då nedbrunnen i grunden. Den brunrea by2naden var försäkrad för C:a 130,000 kr. och även den inneliggande grödan, som bestod av halm och hö, var försäkrad. I redskapsboden förvarade inventarier blevo också offer för elden, men av dessa inventarier torde en stor del vara oförsäkrade. Eldens uppkomst anseS icke kunna förklaras på annat sätt än att någon luffare logerat i ladan och handskats ovarsamt med eld. Man har tidigare åkt tagit nattliga logerare i uthuset.Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270