19341201 - Understöd åt fiskare.

Understöd åt fiskare.

Länsstyrelsen tillstyrker pä det livligaste en av Hangvars socken till k. m:t gjord framställning om anslag av statsmedel med 2,000 kr. att an. vändas för utlämnande av tillfälliga understäd utan återbetalningsskylddighet åt fyra fiskare inom kommunen, vilka på grund av fiskerinäringens nuvarande tryckta läge råkat i ekonomiska svårigheter och för sin försörjning befunno sig i trängande behov av bistånd.
I detta fall tillämpas kungl. kungörelsen den 15 juni i år angående anslag av statsmedel för beredande av understöd åt fiskare.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281