19341204 - Härmed kungöres

Härmed kungöres,

att trafikbiligaren Carl Emil August Carlsson i Stenstuga, Stenkyrka socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för kombinerad person- och godsbefordran med e n automobil, därvid såsom stationsort föreslagits Stenkyrka socken. Ansökningshandlingarna hällas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 18 december 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen. Visby i lanskansliet den 5 december 1934.
Länastyrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284