19341205 - Tvist om markersattning.

Tvist om markersattning.

Svea hovrätt har ogillat av handlanden Knut Dahlström i Vall och hemmansägaren Johannes Larsson i Sindarve anförda besvär över Gotlands södra häradsrätts beslut den 28 maj att förplikta häradets vägdistrikt att till dem, mot fordrade resp. 851 och 200 kr., utgiva resp. 308 och 95 kr. i ersättning för mark, som tagyta i anspråk för vägförbättring. Däremot har hovrätten befriat dem från ålagd skyldighet att utgiva ersättning för verkställd syn och gottgöra vägdistriktet för kostnaderna i målet vid häradsrätten med vardera 20 kr. Vägdistriktet skall i stället ersätta dem för kostnaderna i målet därstädes med resp. 100 och 75 kr. och desslubom för kostnaderna för den verkställda synen. I hovrätten ha parterna att själva vidkännas sina utgifter. Hovrättens dom är enhällig och får ej överklagas. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284