19341206 - Kungörelse.

Kungörelse.

Uti hemmansägaren Gunnar Karl Vilhelm Petterssons och hans hustru Anna Vilhelmina Petterssons, Jusarve i Gothem socken, och hemmansägaren Emil Olof Johan Johanna Johanssons i Sjonhem vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurser komma slutredovisningar och utdelningsförslag att från och med måndagen den 10 innevarande december hållas tillgängliga hos konkursförvaltaren, landsfiskalen R. S. Tigerhielm å landsfiskalskontoret i Roma, adr. Roma Kloster.
Klander mot utdelningsförslagen skola skriftligen anmälas hos konkursdomaren i Gotlands norra domsaga inom trettio dagar från ovannämnda dag och skall i klanderskriften, vid, äventyr att klandret Icke upptages, angivas, i vilket avseende ändring i förslagen yrkas.
Den, som vill klandra redevisningarna, skall instämma sin talan till Gotlands norra Häradsrätt inom tre månader från nämnda den 10 december.
Visby den 5 december 1934.
Rättens ombudsman.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285